x

Vul uw telefoonnummer in:

 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ConsumentenKoop ADSLSHOP.NL.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ADSLSHOP.NL en op alle met ADSLSHOP.NL aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, worden die algemene voorwaarden terstond van de hand gewezen. De voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ADSLSHOP.NL is ingestemd.

1.5 De internetsite van ADSLSHOP.NL richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.

1.6 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon, die handelingsbevoegd is, die met ADSLSHOP.NL in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 ADSLSHOP.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van ADSLSHOP.NL en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 ADSLSHOP.NL is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. ADSLSHOP.NL is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

  • De potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  • Een offerte door de Koper is getekend en door ADSLSHOP.NL is ontvangen ingeval door ADSLSHOP.NL een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
  • De potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan ADSLSHOP.NL via elektronische weg is verzonden en door ADSLSHOP.NL is ontvangen.
  • De potentiële Koper akkoord is gegaan op de website, na inzage, met de Algemene Voorwaarden.

2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Geringe afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

2.6 De Opdrachtgever is gehouden inzake de Overeenkomst met de betreffende Provider zijn abonnementsverplichtingen ter zake van de afgesproken minimale looptijd na te komen. De Opdrachtgever ontvangt bij een dergelijke Overeenkomst van ADSLSHOP.NL een korting op de aangeschafte zaak, welke korting eerst definitief wordt na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde looptijd.

2.7 ADSLSHOP.NL is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider. Op de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Provider zijn de (algemene) voorwaarden van de Provider van toepassing. Indien de Opdrachtgever vragen of problemen heeft met betrekking tot de uitvoering van het contract mobiele telefonie of internet diensten dient de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de Provider te wenden. ADSLSHOP.NL kan daarbij desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

2.8 ADSLSHOP.NL levert geen producten aan natuurlijke personen die, naar de mening van ADSLSHOP.NL, in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het kopen of verkopen van telefoons of anderszins een intermediaire rol op de telecom-markt vervullen. ADSLSHOP.NL behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke klanten te weigeren.

2.9 Geldigheid netwerkactie: De looptijd van een netwerkactie wordt vermeld op de site onder actuele netwerkacties.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die ADSLSHOP.NL in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ADSLSHOP.NL worden gecorrigeerd. 3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De bezorgkosten, indien van toepassing, worden separaat in de winkelwagen vermeld.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen waarvoor direct bij aanschaf aan ADSLshop.nl betaald moet worden, wordt er voorzien in een online betalingsmogelijkheid.

4.2 ADSLSHOP.NL kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.

4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ADSLSHOP.NL is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden.

4.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ADSLSHOP.NL als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.7 In geval van niet-tijdige betaling is ADSLSHOP.NL bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 ADSLSHOP.nl fungeert als intermediair tussen consument en provider. In het geval van de verkoop van een internetdienst, zoals bijvoorbeeld een breedband internetverbinding, internet toegang of bellen via internet, gelden de leveringscondities en leveringstijd van de betreffende provider / internetaanbieder.

5.2 ADSLSshop ka nop geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) door de provider opleveren van de internetverbinding of internetdienst.

6. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Voor door ADSLSHOP.NL geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. ADSLSHOP.NL vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.

6.2 De aansprakelijkheid van ADSLSHOP.NL is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ADSLSHOP.NL.

6.3 ADSLSHOP.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.4 In het geval de Koper via ADSLSHOP.NL een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

6.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: * indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ADSLSHOP.NL of de fabrikant zijn verricht; * indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; * indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; * indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

6.6 De Koper is gehouden ADSLSHOP.NL te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ADSLSHOP.NL mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is ADSLSHOP.NL niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Intellectuele eigendom

8.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ADSLSHOP.NL haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

8.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ADSLSHOP.NL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

9. Persoonsgegevens

9.1 ADSLSHOP.NL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

9.2 ADSLSHOP.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van ADSLSHOP.NL of overeenkomsten gesloten met ADSLSHOP.NL worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

11.Diversen

11.1 ADSLSHOP.NL is gevestigd te (2511 BH) Den Haag, Grote marktstraat 43 6hg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nr. 000000. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 088-9999999 of via het e-mailadres info@ADSLSHOP.NL. Het BTW-identificatienummer is NL 00000000. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan ADSLSHOP.NL, naar info@ADSLSHOP.NL. 13.2 ADSLSHOP.NL streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

Aansprakelijkheid ADSLSHOP.NL

ADSLSHOP.NL heeft bij het samenstellen van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin blijven onvolkomenheden mogelijk. ADSLSHOP.NL is echter op geen enkele wijze aansprakelijk, of kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook welke voortvloeit uit de informatie die op de website door ADSLSHOP.NL wordt verstrekt. Hieronder valt o.m., maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of het anderzins in strijd handelen met intellectueel eigendomsrechten van derden. Het is mogelijk dat ADSLSHOP.NL op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ADSLSHOP.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. ADSLSHOP.NL behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van andere gebruikers van het internet. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren d.m.v. offset, druk, fotokopie of microfilm of in enig digitaal, elektronisch, optische andere vorm. Copyright ADSLSHOP.NL behoudt alle rechten, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding tenzij anders overeengekomen. Mocht er ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid een rechthebbende zijn die een legitiem recht meent te hebben op de in de site ADSLSHOP.NL gebruikte zaken, meldt ons dat dan zo spoedig mogelijk.